فسفر از عناصر ضروري مورد نياز گياه بوده و در كليه فرايندهاي بيوشيميايي، فرايندهاي توليد و انتقال انرژي دخالت دارد همچنين فسفر جزئي از پروتئين سلول بوده و در سلول هاي گياهي نقش ويژه اي دارد.

جدول آناليز كود

 • فسفر محلول (P2O5%)
 • فسفر كل (P2O5%)
 • رطوبت
 • اسيديته آزاد
 • دانه بندي ( mm4-1)
 • (1 ±) 15 درصد
 • (1±) 21 درصد
 • حداكثر 5 درصد
 • حداكثر 4
 • حداقل 85 درصد

زمان و نحوه مصرف سوپر فسفات ساده :

 • در محصولات زراعي قبل از كاشت و هنگام شخم زدن به صورت عمقي يا نواري
 • در محصولات باغي بصورت چالكود

مقدار مصرف:

 • 150 تا 300 كيلوگرم در هكتار جهت مزارع
 • 1 تا 2 كيلوگرم بصورت چالكود در سايه انداز درخت با توجه به سن درخت

توجه : بعلت مصرف زياد كودهاي فسفاته بهتر است ميزان مصرف براساس آناليز خاك تعيين گردد.