مزایا استفاده از کود های ماکرو

  • اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
  • افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
  • بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
  • کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
  • تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
  • افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
  • کاهش چسبندگی خاکهای رسی
  • افزایش چسبندگی خاکهای شنی
  • کاهش موضعی Ph