این محصول یک کود گوگرد آلی غنی شده با فرمولاسیون خاص می باشد. در حقیقت می توان آنرا یک غذاي کامل براي تمامی گیاهان نامید زیرا در ساختار آن تقریباً تمامی عناصر، ترکیبات و مواد مورد نیاز گیاهان در طول دوره رشد و محصول دهی وجود دارد. بیشتر مواد بکار رفته در این کود داراي منشاء طبیعی هستند. این کود داراي هیومیک اسید بوده که ورود آن به خاك باعث بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبی خاك شده و قابل جذب عناصر ریزمغذي مورد نیاز گیاهان را از طریق تشکیل کمپلکس افزایش می دهد.

مزایاي این محصول :

 • تامین عناصر پرمصرف (NPK)براي تمام گیاهان
 • تامین عناصر ثانویه )گوگرد، منیزیم و کلسیم( مورد نیاز گیاهان
 • تنظیم pH خاك هاي زراعی و باغی
 • اصلاح شوري خاك و آب کشاورزي
 • بهبود خواص فیزیکی خاك، بهبود وضعیت حاصلخیزي خاك بوسیله افزایش فعالیت میکروارگانیسم هاي خاك
 • افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم ها در اطراف ریشه گیاهان
 • رها سازي آهسته و یکنواخت مواد مغذي در یک دوره زمانی طولانی
 • افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي محیطی بیماري ها و آفات
 • عاري از بذر علف هاي هرز
 • بهبود کیفیت و افزایش کمی محصولات کشاورزي در واحد سطح

آنالیز کود پروویتا ( PROVITA)

 • Guaranteed Analysis
 • 2.5-3.5 %
  1.0 %
  2.5-3.5 %
  2.5-3.5 %
  2.5-3.5 %
  10-15 %
  6-10 %
  1.7-2.2 %
  30-40 %
  5.5-6.5
  5 %
 • Typical Analysis
 • 3 %
  1 %
  3 %
  3 %
  3 %
  15 %
  8.0 %
  2.0 %
  35 %
  6.0
  5.0 %
 • DESCRIPTION
 • Humic acid
  Fulvic acid
  Nitrogen as N
  Phosphorous as P2O5
  Potassium as K2O
  Sulfur as S
  Sulfur as SO4
  Protein
  Organic matter
  pH
  bentonit

And also contains: Vitamins, Calcium, Magnesium & TE.

میزان مصرف:

 • 300 تا 500 کیلوگرم در هکتار براي تمام محصولات زراعی
 • 1 تا 2 کیلوگرم به ازاي هر درخت براي محصولات باغی
کود پروویتا (PROVITA)