با توجه به آثار مثبت گوگرد در كاهش pH خاك هاي آهكي و افزايش سولفات مورد نياز گياهان، افزايش حلاليت عناصر كم مصرف و پر مصرف بويژه فسفر، آهن، روي و كنترل برخي از عوامل بيماري زاي قارچي نظير سفيدك سطحي و همچنين نقش آن در اصلاح خاك هاي شور و قليايي و خاصيت اصلاح كنندگي آب ها، مصرف كودهاي محتوي گوگرد را ضروري مي نمايد. كود گوگرد بنتونيت دار كه به جهت سهولت كاربري بصورت گرانوله تهيه شده يكي از بهترين كودها جهت اصلاح pH خاك مي باشد.

علايم كمبود گوگرد در گياهان:

در گياهان كمبود گوگرد به صورت زردي در برگ هاي جوان و قسمت هاي انتهايي گياه ظاهر مي شود. كمبود گوگرد آثار مهمي در كاهش رشد گياه داشته ساقه ها نازك و برگ ها پيچيده مي گردد. در گياهان كمبود گوگرد موجب تجمع ازت غيرپروتئيني شده و مصرف اين گياهان براي حيوانات نشخوار كننده مضر و زيان آور است. همچنين كمبود گوگرد موجب تجمع نيترات در گياهان شده كه براي حيوانات مصرف كننده سمي مي باشد.

جدول آنالیز

گوگرد 75 درصد (3±  درصد)
بنتونیت 20 درصد
دانه بندی (1-4 میلیمتر) حداقل 85 درصد
رطوبت حداکثر 5 درصد
شماره ثبت مواد کودی 96416

زمان و نحوه مصرف:

اين كود بايستي قبل از كاشت محصولات زراعي هنگام شخم و بميزان 300 تا 500 كيلوگرم در هكتار و در باغ ها بميزان 1 تا 2 كيلوگرم به ازاء هر درخت بصورت چالكود (حداقل دو چالكود براي هر درخت) يا نواري مصرف گردد.

نكته: بهتر است اين كود با بذركار زير بذر و يا حداقل قبل از شخم در سطح مزرعه پخش و با شخم زير خاك گردد.

لازم به ذکر است گوگرد استفاده شده در این محصول از پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس تهیه شده است.

گوگرد گرانوله بنتونیت دار