با توجه به آثار مثبت گوگرد در كاهش pH خاك هاي آهكي و افزايش سولفات مورد نياز گياهان، افزايش حلاليت عناصر كم مصرف و پر مصرف بويژه فسفر، آهن، روي و كنترل برخي از عوامل بيماري زاي قارچي نظير سفيدك سطحي و همچنين نقش آن در اصلاح خاك هاي شور و قليايي و خاصيت اصلاح كنندگي آب ها، مصرف كودهاي محتوي گوگرد را ضروري مي نمايد.

                                                                                                                             

علايم كمبود گوگرد در گياهان:                                

در گياهان كمبود گوگرد به صورت زردي در برگ هاي جوان و قسمت هاي انتهايي گياه ظاهر مي شود. كمبود گوگرد آثار مهمي در كاهش رشد گياه داشته ساقه ها نازك و برگ ها پيچيده مي گردد. در گياهان كمبود گوگرد موجب تجمع ازت غيرپروتئيني شده و مصرف اين گياهان براي حيوانات نشخوار كننده مضر و زيان آور است. همچنين كمبود گوگرد موجب تجمع نيترات در گياهان شده كه براي حيوانات مصرف كننده سمي مي باشد.

آناليز محصول

نام محصول گوگرد میکرونیزه کشاورزی
خلوص گوگرد 99/9  درصد
خاکستر 0/025 درصد

حداقل اندازه ذرات (مش 200)

75  درصد
شماره ثبت مواد کودی 88276

زمان و نحوه مصرف:

جهت مبارزه با سفيدك سطحي 3 بار در فصل رشد استفاده مي شود:

مرتبه اول : زماني كه 4 تا 10 برگ جوان بر روي گياه به وجود آمده است | 100 كيلوگرم در هكتار

مرتبه دوم: زمان گلدهي | 100 كيلوگرم در هكتار

مرتبه سوم: زماني كه ميوه ها ظاهر مي شود | 150 كيلوگرم در هكتار

توجه : بعد از باران بايستي گردپاشي تكرار شود.