آناليز محصول

  • نام محصول
  • شماره ثبت
  • پتاسیم برحسب K2O
  • دانه بندی (1 تا 4میلی متر)

  • کود پتاس گرانوله 30% رشدینه
  • 13024
  • 30 درصد
  • حداقل 80 درصد

زمان و نحوه مصرف

روش و میزان مصرف :

این کود برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب می باشد و برای محصولات زراعی قبل از کاشت و هنگام شخم زدن بصورت عمقی یا نواری اضافه شود میزان مصرف برای محصولات زراعی 200 تا 300 کیلوگرم در هکتار و برای باغات بصورت چالکود 1 تا2 کیلوگرم به ازاء هر درخت مصرف گردد.