یکی از عوامل مهم در بهبود کمی وکیفی محصول، تغذیه صحیح گیاه می باشد. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه باشد بلکه ایجاد تعادل عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در عدم تعادل تغذیه ای، نه تنها افزایش عملکرد رخ نمی دهد بلکه موجب اختلالاتی در رشد گیاه و در نهایت افت عملکرد میشود.کود ماکرو جهت تامین و تغذیه به موقع عناصر پر مصرف ( نیتروژن، فسفات، پتاس) تولید می شود

جدول آناليز ضمانت شده :

  • نیتروژن کل(N)

  • فسفر برحسب P2O5
  • پتاسیم برحسب K2O
  • رطوبت
  • دانه بندی (4-1 میلیمتر)
  • 7 درصد
  • 5 درصد
  • 3 درصد
  • حداکثر 5 درصد
  • حداقل 85 درصد

زمان و نحوه مصرف :

این کود برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب می باشد و لازم است قبل از کاشت از طریق شخم زدن زیر خاک گردد. میزان مصرف برای محصولات زراعی 200 تا 300 کیلو گرم و برای باغات در فاصله مطلوب از تنه درختان بصورت چالکرد 1تا2 کیلوگرم به ازاء هر درخت مصرف گردد.

نكته :  بهتر است اين كود با بذركار زير بذر و يا حداقل قبل از شخم در سطح مزرعه پخش و با شخم زير خاك گردد.